Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam

Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục, Casino trực tuyến Việt Nam dục (giai đoạn 2018-2021, tầm nhìn 2030)

Ngày 14/12/2018, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 2098/QĐ-ĐHGD về việc Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Giáo dục (giai đoạn 2018-2021, tầm nhìn 2030).

Chiến lược được xây dựng nhằm thực hiện các chủ trương về đảm bảo chất lượng theo Nghị quyết Đảng ủy trường Đại học Giáo dục, Kế hoạch phát triển Trường Đại học Giáo dục đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035. Chiến lược này là cơ sở định hướng cho các hoạt động đảm bảo chất lượng trong Trường Đại học Giáo dục giai đoạn từ nay đến năm 2021, tầm nhìn năm 2030.

12:12 14/12/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: gezfry.com
 
© Nền tảng chơi game casino trực tuyến tại Việt Nam .Quay trở lại website cũ